residential design.

date. 2020

city. Abu Dhabi.  Dubai.  Sharjah.  Ajman.